Chcete poznat nový populární programovací jazyk? Víte, že s programovacím jazykem Python pracují i v Googlu, Faceboooku a CERNu? Nabízíme vám novou učebnici, která dodržuje nejen didaktické zásady, ale zároveň podporuje kreativitu a hravost, která je v každém z nás.

Učebnice je překladem populární slovenské učebnice. Vychází z potřeb aktivních učitelů, kteří se setkávají v Klubu učitelů informatiky vedeným autorem. Autor učebnice vyučuje 15 let informatiku na gymnáziu v Bratislavě, vede Klub učitelů informatiky, v rámci kterého realizuje školení jazyka Python pro učitele. Spolupracuje na přípravě studentů učitelství informatiky FMFI UK v Bratislavě, aktivně spolupracuje i na vytváření vzdělávacích programů a při posuzování učebnic.

Své zkušenosti z vyučování programování v různých programovacích jazycích využil i při tvorbě učebnice. Autorovi záleží na zvyšování kvality předmětu informatika. Na Slovensku spolupracuje se Státním pedagogickým ústavem, Národním ústavem certifikačních měření a jinými institucemi a školami. S jeho prací jste se mohli setkat prostřednictvím IT Fitness testů pro základní školy, které se překládají a upravují z původního slovenského znění.

Učebnice je určena pro studenty středních škol, nejen pro maturanty. Je názorná, obsahuje řadu praktických úkolů, využívá grafické prostředí knihovny tkinter. Studenti se na začátku naučí kreslit grafické útvary, používat cyklus a větvení, ovládat program klávesnicí a myší. V závěru budou tvořit animace a jednoduché hry. Učebnice obsahuje i soubor úkolů na opakování a ukázku závěrečného testu.

Testy k učebnici

Elektronická kniha Testy k učebnici Programujeme v Pythone je doplňujúcim materiálom k elektronickej učebnici. Cieľom knihy je pomôcť učiteľom pri vyučovaní programovania v Pythone sadou cvičných i overovacích testov. Kniha obsahuje 44 praktických testov. Niektoré z testov sú pripravené v dvoch a niektoré aj vo viacerých variantoch. Jednotlivé varianty testu skúšajú rovnaké vedomosti a zručnosti a majú veľmi podobnú obťažnosť.

Testy sú odskúšané autorom na vyučovaní v 1. a 2. ročníku gymnázia. Každý test obsahuje informácie o odporúčanom čase riešenia, type testu, potrebných znalostiach, variante testu a jeho kóde.

Testy študenti riešia prakticky pri počítači v prostredí Python Idle. Svoje vypracované riešenie odovzdávajú elektronicky.

Kniha je členená na dve časti. V prvej časti sa nachádzajú testy, ku ktorým je k dispozícii aj riešenie a tiež návrh bodového hodnotenia testu. V druhej časti sú ďalšie testy bez riešenia a hodnotenia.

Veríme, že tento materiál pomôže učiteľom pri vyučovaní programovania v Pythone. V prípade, že ešte nevyučujete Python nás poteší, ak aj vďaka tomuto materiálu sa čoskoro rozhodnete vyučovať programovanie v tomto jazyku.

Príručka pre učiteľa

Príručka obsahuje:

  • Stručný aj podrobný plán na vyučovacie hodiny. Tieto plány môže učiteľ využiť pri príprave tematického plánu.
  • Obsahový a výkonový štandard z iŠVP, ktorému sa v kapitole venujeme.
  • Text učebnice.
  • Čo je dôležité? - dôležité poznámky a postrehy, prípadne metodické poznámky.
  • Doplňujúce informácie - poznatky a súvislosti, ktoré je vhodné, aby ich učiteľ poznal. Či už preto, lebo sa môžu šikovní študenti na takéto informácie pýtať, alebo preto, aby mal učiteľ aspoň minimálny nadhľad nad tým, čo vyučuje.
  • Časté chyby - tu uvádzame časté chyby, ktoré robia študenti. K niektorým, najmä v úvodných kapitolách, uvádzame aj konkrétne hlásenia Pythonu.
  • Správne odpovede k všetkým otázkam v učebnici, prípadne aj poznámky k týmto odpovediam. Sú písané priamo za otázkou červeným písmom.
  • Riešenie úloh - k veľkej časti úloh je uvedené riešenie vo forme programu, mnohé riešenia sú doplnené aj vysvetľujúcimi poznámkami a v prípade potreby aj viacerými riešeniami. Sú písané priamo za zadaním konkrétnej úlohy a kvôli odlíšeniu od pôvodného textu sú písané červenou farbou.

Creating with Python

Preklad učebnice Programujeme v Pythone do anglického jazyka.